جلسه هم اندیشی روسای هیات های ورزشی کیش

تاریخ: 1401/03/04

عکاس: جعفر همافر