معرفی معاونت امور شهری و محیط زیست

معرفی معاونت امور شهری و محیط زیست

معاونت امورشهری و محیط زیست وظیفه نگهداری شهر با رویکرد زیست محیطی، رسیدگی به نظافت و پاکیزه سازی معابر و میادین شهری، حفظ و ارتقاء بهداشت محیط و مدیریت پسماند شهری و ... را به عهده دارد.

جزئیات
مدیریت های امور شهری

مدیریت های امور شهری

بر اساس شرح وظایف محوله، مدیریت های امور شهری، وظیفه نگهداری کمی و کیفی شهر، ارایه خدمات شهری به کیشوندان و گردشگران جزیره را عهده دار می باشند.

جزئیات
اهداف و وظایف معاونت امور شهری و محیط زیست

اهداف و وظایف معاونت امور شهری و محیط زیست

از اهداف این معاونت مشارکت دادن سرمایه گذاران در پیشبرد برنامه ها و اهداف سازمانی بوده و به این منظور در سیاست گذاریها، برون سپاری برخی پروژه ها با جلب مشارکت سرمایه گذاران پیش بینی شده است.

جزئیات