آذین بندی میدان پردیس در آستانه عید سعید غدیر

تاریخ: 1401/04/25

عکاس: جعفر همافر