آیین گشایش سومین نمایشگاه کتاب کیش

تاریخ: 1400/08/14

عکاس: جعفر همافر