پویش مردمی پاکسازی جنگل ها و سواحل جزیره کیش

تاریخ: 1399/12/16

عکاس: جعفر همافر