((آگهی استعلام بهاء))                          
                                                                                                                      شماره : 244
                                                                                                                      م.م 1401/10
                                                                                                        موضوع:  تهیه کود ورمی کمپوست

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .
زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :
پایان ساعت اداری مورخ : 1401/10/26
آگهی استعلام
اسناد آگهی

مشخصات