اجرای خط کشی خیابانهای کیش

تاریخ: 1400/04/19

عکاس: جعفر همافر