اجرای خط کشی خیابانهای جزیره زیبای کیش

تاریخ: 1400/08/08

عکاس: جعفر همافر