اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح جزیره کیش

تاریخ: 1399/12/19

عکاس: جعفر همافر