اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی در میدان ساحل کیش

تاریخ: 1399/08/12

عکاس: جعفر همافر