نهمین جمعه خدمت و بازدید از شهرک مسکونی رز

تاریخ: 1400/09/13

عکاس: جعفر همافر