اصلاح هندسی و بهسازی بلوار طوس و میدان آرین کیش.

تاریخ: 1399/12/18

عکاس: جعفر همافر