مراحل تبدیل موج شکن پارک نیلوفر به اسکله تفریحی

تاریخ: 1399/10/24

عکاس: جعفر همافر -مصطفی ملکی