پایان احداث فاز اول پیاده‌راه محور کرانه

تاریخ: 1400/01/07

عکاس: جعفر همافر