انجام عملیات ترمیم وروسازی آسفالت میدان هرمز

تاریخ: 1399/08/22

عکاس: جعفر همافر