اجرای عملیات آسفالت پروژه طلوع تا غروب کیش

تاریخ: 1400/03/05

عکاس: همافر -ملکی