اجرای عملیات آسفالت میدان پارس جزیره کیش

تاریخ: 1399/09/10

عکاس: جعفر همافر