اجرای عملیات آسفالت بلوار شهدای گمنام کیش

تاریخ: 1399/09/29

عکاس: جعفر همافر