انجام عملیات زیرسازی و روسازی میدان داریوش کیش

تاریخ: 1399/09/25

عکاس: جعفر همافر