اجرای عملیات زیرسازی و روسازی آسفالت معابر کیش

تاریخ: 1400/10/14

عکاس: جعفر همافر