نظارت همکاران اداره اجرائیات بر حفظ آراستگی کیش

تاریخ: 1401/01/14

عکاس: جعفر همافر