اجرای غربالگری کرونا در مجموعه مسکونی شهرک سحر

تاریخ: 1399/10/27

عکاس: جعفر همافر