بهسازی و اصلاح روسازی میدان پارس جزیره کیش

تاریخ: 1399/09/01

عکاس: جعفر همافر