رسیدگی به وضعیت اماکن ورزشی منطقه میر مهنا کیش

تاریخ: 1400/08/03

عکاس: جعفر همافر