مدیریت پروژه های عمرانی و زیربنایی

مدیریت پروژه های عمرانی و زیربنایی

• نظارت کلی و ایجاد هماهنگی طرحهای عمرانی با سایر فعالیت های جاری شرکت در قالب تعیین الویت برنامه های عمرانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
• کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران براساس برنامه زمانبندی از ابتدا تا تحویل قطعی موضوع پیمان
• اجرای پروژه های عمرانی بر اساس ابلاغیه های سازمان منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
مدیریت پروژه های شهری و ترافیکی

مدیریت پروژه های شهری و ترافیکی

• بهبود وضع موجود معابر شهری شامل همسطح سازی ، اصلاح پیوستگی معابر ، احداث و اصلاح معابر جهت تسهیل رفت و امد معلولین
• نظارت و اجرای پروژه های خاص متناسب با ابلاغیه های سازمان منطقه ازاد کیش
• نظارت و اجرای طرحهای اصلاح هندسی و رنگ آمیزی های ترافیکی در سطح شهر
• نظارت و اجرای طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روهای جدید، آسفالت و کفسازی
• نظارت و اجرای ساخت پارک های جدید و توسعه پارک های موجود

ادامه مطلب
مدیریت کنترل، طراحی و ارزیابی فنی

مدیریت کنترل، طراحی و ارزیابی فنی

مدیریت کنترل، طراحی و ارزیابی فنی معاونت عمران و ترافیک اهداف زیر را دنبال می کند
• تعریف و تهیه طرحهای موضوعی و موضعی در قالب وظایف شرکت
• برآورد هزینه های پروژه
• استانداردسازی فنی ومالی ومهندسی طرحها
• کنترل و نظارت بر انتخاب مهندسین مشاور
• تهیه گزارشات کنترل کمی و کیفی
• برنامه ریزی و انجام بازدیدهای ادواری و موردی
• رسیدگی به صورت وضعیت مشاوران
• تهیه و ارائه اسناد طرح های کلیه واحدهای شرکت
• کنترل وتایید اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به پیمانکاران و خریدتجهیزات پروژه ها
• کنترل پروژه و تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها

ادامه مطلب