مدیریت صدور پروانه ساخت

صدور مجوزهای ساخت و تغییر نقشه و ادامه عملیات(تمدید پروانه)و اضافه ساخت و تعمیرات وتجهیزکارگاه و حصارکشی و گودبرداری وتخریب و نوسازی وتغییر بنا، اعلام ضوابط ساخت، بررسی و تصویب نقشه های معماری،کنترل نقشه های سازه، برق و مکانیکی

ادامه مطلب

مدیریت کنترل و صدور گواهی های ساختمان

صدور گواهی های :
پایان کار، عدم خلاف، تمدید پایان کار، بررسی نقشه های ازبیلت و تطبیق آن با وضع موجود

ادامه مطلب

مدیریت امور مهندسان و نظارت عالیه

صدور فرم های تعهد مهندسان طراح و ناظر، تخصیص و کنترل ظرفیت اشتغال بکار مهندسان در رشته های مختلف، برگزاری دوره های آموزشی و باز آموزی مهندسان، صدور اخطاریه، بازدیدهای میدانی از پروژه ها و کنترل عملکرد مهندسان ناظر،صدور فرم گزارش وضعیت همجواری کل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی،تدوین فرم های گزارش های مهندسان ناظر، کنترل و تحویل گزارش مهندسان ناظر و اخذ نتایج تست بتن و جوش و سایر مصالح ،معرفی متخلفان به مراجع ذیربط

ادامه مطلب