عملیات ساخت مدرسه 18 کلاسه نوبنیاد جزیره کیش.

تاریخ: 1399/09/09

عکاس: جعفر همافر