وظایف و مسئولیت ها

- صدور مجوزهای ساختمانی اعم از مجوز ساخت, اضافه ساخت, تخریب و نوسازی, تغییر بنا و تعمیرات.
- اعلام ضوابط ساخت منطقه ای بر اساس طرح جامع و مصوبات شورا به سرمایه گذاران
- کنترل و تدقیق طرح ها و نقشه های ارائه شده با ضوابط ساخت و ساز اعلام شده به سرمایه گذاران
- کنترل و تدقیق نقشه های سازه ارائه شده بر اساس  آیین نامه های جاری و مقررات ملی ساختمان
- هماهنگی و شرکت در جلسات مربوط به تدوین ضوابط در معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
- کنترل و تخصیص ظرفیت اشتغال مهندسین و صدور برگه های تعهد مربوطه
- اخذ گزارشات مهندسین و کنترل آنها و اعلام تخلفات گزارش شده به واحد کنترل
- بررسی و تهیه گزارشات امور مهندسین و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا کیفیت خدمات مهندسی
- حل و فصل مشکلات ایجاد شده بین سرمایه گذاران و مهندسین در انجام خدمات مهندسی
- برگزاری دوره های آموزشی جهت مهندسین طراح و ناظر
- صدور اخطار به مهندسین(در صورت لزوم) و اعلام به نظام مهندسی استان صادر کننده پروانه اشتغال مهندس مربوطه
- اخذ نتایج تست بتن و تست جوش در ساختمانهای در حال اجرا در جزیره و کنترل آنها با ضوابط و آیین نامه های جاری