وظایف و مسئولیت ها

- صدور فرم های تعهد مهندسان طراح و ناظر  
- تخصیص و کنترل ظرفیت اشتغال بکار مهندسان  در رشته های مختلف
- برگزاری دوره های آموزشی و باز آموزی مهندسان
- صدور اخطاریه، بازدید های میدانی از پروژه ها و کنترل عملکرد مهندسان ناظر
- صدور فرم گزارش وضعیت همجواری کل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی
- تدوین فرم های گزارش های مهندسان ناظر  
- کنترل و تحویل گزارش مهندسان ناظر و اخذ نتایج تست بتن و جوش و سایر مصالح
- معرفی متخلفان به مراجع ذیربط