وظایف و مسئولیت ها

- صدور گواهی های ساختمان اعم از گواهی پایان کار – گواهی عدم خلاف و گواهی تمدید پایان کار.
- کنترل ساخت و ساز های شهری مطابق ضوابط و مصوبات ابلاغی شورای معماری و شهرسازی .
- پیگیری گزارشات و تخلفات اعلامی اداره اجرائیات و امور مهندسین ناظر .
- صدور معرفینامه ها و پاسخگویی به استعلامات ادارات حوزه های مرتبط با شهرسازی .
- برنامه ریزی جهت بهبود سطح کیفی پروژه های ساختمانی در دست احداث منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه .
- بررسی و تهیه گزارشات و ارایه راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود و حل و فصل مشکلات احتمالی سرمایه گذاران .

 

اهم وظایف واحد صدور پایان کار

- بررسی درخواست متقاضیان گواهی پایان کار و عدم خلاف شامل بازدید از محل ، کنترل و تایید صحت اجرا و اتمام عملیات ساختمانی ،  برداشت وضع موجود ساختمان ، تهیه پلان تک خطی ، تهیه پیش نویس گواهی و تایید نهایی گواهیها پیش از صدور .
- بررسی و تهیه گزارشات مربوط به مشکلات قطعات متقاضی اخذ گواهی به منظور تصمیم گیری سطوح مختلف شرکت و یا ارجاع موضوع به شورای معماری شهرسازی .

 

 

 

اهم وظایف واحد صدور گواهی عدم خلاف

- بررسی درخواست متقاضیان صدور گواهی تمدید پایان کار شامل بازدید از محل ، بررسی و کنترل وضع موجود ساختمان با پایانکار صادره و نقشه های مصوب شهرسازی .
- بررسی تخلفات ساختمانی اعلام شده توسط اداره اجرائیات و پیگیری رفع تخلفات و در صورت لزوم ارائه گزارش جهت انجام پیگیری های حقوقی مربوطه توسط اداره حقوقی شرکت .
- تهیه پاسخ استعلامات ادارات و حوزه های مختلف مرتبط با شهرسازی .
- به روز رسانی و تهیه آمار و اطلاعات و فعالیتهای معاونت شهرسازی .
- کنترل و پایش عملکرد نرم افزار های شهرسازی .