بهسازی معابر و روشنایی شهر باستانی حریره کیش

تاریخ: 1399/10/27

عکاس: جعفر همافر-مصطفی ملکی