عملیات پیاده رو سازی معابر در فاز 7 صدف کیش

تاریخ: 1401/03/04

عکاس: جعفر همافر