ملاقات مردمی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ: 1400/08/29

عکاس: جعفر همافر