عملیات بهسازی زمین فوتبال شماره یک المپیک کیش

تاریخ: 1401/05/03

عکاس: جعفر همافر