افتتاح پایگاه بسیج خواهران در شهرک سحر

تاریخ: 1400/09/06

عکاس: جعفر همافر