برگزاری نشست خبری 20آبان گرامیداشت روز کیش

تاریخ: 1400/08/18

عکاس: جعفر همافر