برگزاری جلسه آموزشی جامعه رنت کاران جزیره کیش

تاریخ: 1399/11/04

عکاس: جعفر همافر