برگزاری دومین روز مسابقات اتومبیلرانی شتاب کیش

تاریخ: 1400/09/13

عکاس: جعفر همافر