برگزاری سومین جلسه کارگروه شهر هوشمند جزیره کیش

تاریخ: 1399/10/18

عکاس: جعفر همافر