برگزاری رویداد مجسمه و طبیعت در جزیره کیش

تاریخ: 1399/08/05

عکاس: جعفر همافر