انتخابات 1400 در جزیره کیش

تاریخ: 1400/03/29

عکاس: جعفر همافر