دیوارهای شهری جزیره کیش ،عرصه هنر نمایی نقاشان

تاریخ: 1399/12/13

عکاس: جعفر همافر