ساماندهی سایت بازیافت کیش

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از روند ساماندهی سایت بازیافت ، بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، محسن نظرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت به همراه جمعی از معاونان، مدیران و اعضای هیات مدیره دربازدید از سایت بازیافت روند ساماندهی این مرکز را بررسی کرد.

 مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات در این بازدید، با اشاره به اینکه ساماندهی این سایت یکی از برنامه های مهم معاونت خدمات شهری است اظهار داشت: سایت بازیافت کیش نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در فضای فیزیکی و نوسازی تجهیزات بوده و با تکمیل روند ساماندهی علاوه بر تسریع مراحل بازپردازش زباله ، بایستی درصد بازیافت نیز افزایش یابد.

وی افزود: باید با اجرای این طرح شرایط مطلوب تری نیز برای فعالیت کارکنان خدماتی این مجموعه فراهم شود.

در حال حاضر نیز مراحل مختلف ساماندهی این سایت شامل نصب خط پردازش  زباله مخلوط، بهسازی سقف و محوطه سازی،  تامین ماشین آلات و سایر دستگاه های مرتبط در حال اجرا است.