گرامیداشت روز زن در شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/11/15

عکاس: جعفر همافر