گرامیداشت روز زن در شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

تاریخ: 1401/10/22

عکاس: جعفر همافر