نشست هم افزایی جامعه مهندسان کیش با مسئولان سازمان و شرکت عمران آب و خدمات

تاریخ: 1401/04/15

عکاس: جعفر همافر