نشست تقدیر از بازنشستگان شرکت عمران،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/04/04

عکاس: جعفر همافر