مسابقات قهرمانی غواصی آزاد عمق ایران با عنوان سردار شهید علیرضا شمسی پور در کیش

تاریخ: 1401/05/11

عکاس: جعفر همافر