ضد عفونی روزانه بازار ماهی به همت شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/0402

عکاس: جعفر همافر