ضدعفونی مینی بوسها و ایستگاهها در دستور کار روزانه شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/04/02

عکاس: جعفر همافر